program czyste powietrze dofinansowanie do kotla na pellet

Zmiany! Program czyste powietrze trwa! Szczegóły programu trwającego od października 2018 roku.

biospal program czyste powietrze dofinansowania

Ułatwienie dostępu do programu dla wnioskodawców od 29 lipca 2019 roku.

Ministerstwo ochrony środowiska informuje, że wprowadzono ułatwienia w wdrażaniu programu. Od teraz gminy mają możliwość wzięcia udziału w programie i na podstawie porozumień z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska będą w stanie przyjmować i wstępnie weryfikować wnioski o dofinansowanie. Wydłużono okres realizacji programu z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek nadal należy złożyć przed 30 czerwca 2029 roku.

Zmianom uległa także forma wniosku, który od tej pory zawierał będzie warunki umowy dotacji i oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, dodatkowo niepotrzebna jest już dodatkowa wizyta osoby wnioskującej w siedzibie wfośigw.

Czym jest program „Czyste powietrze”?

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, którym oddychamy.
Jest to pierwszy tego typu program realizowany na bardzo dużą skalę. Zakłada on termomodernizację oraz wymianę przestarzałych systemów ogrzewania na nowoczesne, wspomagające walkę o zdrowe środowisko. Walka programu z zatruwaniem środowiska polega na eliminacji spalania tworzyw szkodliwych, między innymi śmieci oraz zakłada stosowanie opału wysokiej jakości.

Warunki dofinansowania

Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wysokość dotacji to 53 000 zł;
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia to 7 000 zł;
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029.
Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia rozpoczęte:
– nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019;
– nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie, jeśli wniosek składany jest od 01.07.2019, z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej;
Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w ostatnim protokole odbioru robót wykonawcy lub w protokole końcowym, w przypadku przeprowadzenia kontroli przez przedstawiciela WFOŚiGW w Gdańsku.

Firma BIOSPAL nie jest podmiotem upoważnionym do weryfikacji i pomocy w sporządzaniu wniosków. Post powstał w celach informacyjnych.


Źródło: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/